Acer

Aesculus

Alnus

Arctostaphylos

Calycanthus

Camellia

Carpenteria

Carpinus

Carya

Castanea

Corylopsis

Corylus

Crinodendron

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Eucommia

Franklinia

Fraxinus

Gleditsia

Halesia

Hamamelis

Juglans

Koelreuteria

Leucothoe

Neviusia

Ostrya

Pieris

Platycarya

Populus

Pterocarya

Pyrus

Quercus