Abelia

Acer

Alnus

Amelanchier

Aronia

Baccharis

Buddleia

Callicarpa

Calycanthus

Carpinus

Castanea

Ceanothus

Cercidiphyllum

Chaenomeles

Chionanthus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Euonymus

Forestiera

Forsythia

Fothergilla

Franklinia

Fuchsia

Halesia

Hamamelis