Acer

Baccharis

Buddleia

Corylopsis

Enkianthus

Forestiera

Forsythia

Hamamelis

Hydrangea

Kerria

Menziesia

Parrotiopsis

Prunus

Rhododendron

Ribes

Salix

Stachyurus

Stewartia

Tilia

Viburnum